Sr NoRegistration No Bhamashah Idbhamashah Ack idNameFather NameBlockCity
1 1800002242****SKW***********6132Bhanwar SinghBher SinghJawaja 
2 1800002803****QES***********7355BhagchandShrvanSarwar 
3 1800008859****WBV***********0362Devi SinghChatar SinghJawaja 
4 1800011960****RPT***********2680Gopal MewaMasuda 
5 1800014039****BNV***********1288Chhitar LalGhisa LalJawaja 
6 1800016543****XNP***********4803Dudh SinghHam SinghJawaja 
7 1800017629****EOS***********0020BiradaBhuraMasuda 
8 1800020339****GOT***********7652Devi SinghAhama Ji Beawar
9 1800021068****MFS***********5687KanaPiruMasuda 
10 1800021122****AQF***********0286Ishwar SinghGirdhari SinghJawaja 
11 1800022276****DAW***********0349Bhanvar LalKishanSrinagar 
12 1900000706****IUK***********6354Shankar SinghGovind SinghJawaja 
13 1900006315****UDF***********0078MadanRamaSrinagar 
14 1900006344****SQS***********0393Subarati KhanAjmeri KhanSrinagar 
15 1900017605****KXR***********8130ChitarJoraMasuda 
16 1900019170****CCR***********6146Moti Lal GwalaKanaram Gwala Beawar
17 1900022637****GHR***********0779Gulab Singh Narayan SinghJawaja 
18 1900022783****GHR***********2751Kishan SinghKeshar SinghJawaja 
19 1900023786****HWN***********4705Ladu SinghJawan SinghSrinagar 
20 1900023818****XJP***********0925VinodShankar Lal Beawar
21 1900023936****IEK***********0066Dharma GurjarKanaMasuda 
22 1900024322****KXR***********8130ChhitarJoraMasuda 
23 1900026987****TBJ***********0533Bhag Chand Unkar Srinagar 
24 1900029898****VHT***********0070Narayan LalKana JiMasuda 
25 1900030863****YOS***********6022Sawai SinghKhumJawaja 
26 1900031811****EOS***********9684Surehs KumarMangi Lal Beawar
27 1900032485****QOK***********3579ramesh chandpiru lalMasuda 

Copyright © 2018| All Rights Reserved